امور کنسولی

کارت ملی، نحوه درخواست، مدارک مورد نیاز و صدور مجدد

صدور کارت شناسائی ملی

    به موجب ماده 38 قانون ثبت احوال و ماده 2 قانون الزام اختصاص شماره ملی وکد پستی ده رقمی برای کلیه اتباع ایرانی وکاربردی شدن کارت شناسائی ملی، کلیه هموطنان ارجمند ساکن درحوزه این سفارت که به سن 15 سالتمام رسیده ودارای شناسنامه عکس دار معتبر جمهوری اسلامی ایران می باشــند می توانند با مراجعه حضوری ویا ازطریق پست با ارسال مدارک ذیل تقاضای صدور کارت شناسائی ملی نمایند.

توجه : کارتهای ملی که تاریخ اعتبار آنها گذشته است نیازی به تمدید نداشته و تا پایان سال 1397 معتبر میباشند.

 

مدارک مورد نیاز:

1.  تکمیل فرم درخواست کارت شناسائی ملی

2.  اصل شناسنامه جدید وعکس دار بهمراه یک نسخه تصویر صفحه اول و صفحه توضیحات ( درصورت داشتن توضیحات )

3.یک قطعه عکس جدید دراندازه 4×6یا 4×3 با درشت نمایی سروصورت ، تمام رخ، زمینه کاملا روشن و داخل کادر( عکس خانم ها بارعایت حجاب اسلامی باشد)

4. پرداخت مبلغ 600 گیرونا

 

توجه : بدیهی است پس از ارسال مدارک فوق الذکر توسط نمایندگی ، صدور کارت ملی در اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور -ثبت احوال امور خارجه-  (  ظرف مدت دو ماه ) انجام می گیرد.

 

 

کلیه متقاضیان کارت ملی بعد از ارائه مدارک می توانند درخواست خود را از سایت http://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=421&init    رهگیری کنند.

 

اطلاعیه مهم در خصوص تمدید اعتبار کارت ملی

براساس تصویب نامه هیات محترم وزیران، اعتبار کارت های شناسائی ملی که تاریخ اعتبار آنان منقضی شده است تا پایان سال 1397 تمدید گردید. بدیهی است در صورت اعلام مراجع ذیصلاح، در خصوص چگونگی اقدام برای صدور کارت هوشمند ملی، از طریق سایت سفارت اطلاع رسانی لازم صورت خواهد پذیرفت. 

 

**********************

شرایط و مدارک لازم برای صدور کارت شناسایی ملی مجدد

 

    هموطنان محترم مقیم درحوزه این سفارت در موارد زیر می توانند باحضور در نمایندگی درخواست صدور کارت شناسایی ملی مجدد نمایند.

الف-تغییر مشخصات سجلی

ب- مفقود شدن کارت شناسایی ملی

ج-مستعمل شدن کارت شناسایی ملی 

 

الف:شرایط ومدارک لازم برای صدور کارت شناسایی ملی مجدد به دلیل تغییر مشخصات سجلی:

درمواردی که مشخصات سجلی فرد تغییر یافته و متقاضی، شناسنامه جدید با مشخصات جدید دریافت نموده باشد برای صدور کارت شناسایی ملی مجدد،ارائه مدارک زیرالزامیست:

1.تکمیل فرم درخواست کارت شناسائی ملی

2.اصل شناسنامه جدید بهمراه یک نسخه تصویر صفحه اول وآخرشناسنامه

3.اصل کارت شناسایی ملی و تصویر آن

4.دو قطعه عکس جدید و مشابه متقاضی در اندازه 4×6 یا 4×3 ، تمام رخ ، زمینه روشن ، بدون کلاه و عینک و غیر براق درکاغذ ماتکه مشخصات صاحب عکس در پشت آن نوشته شده باشد. (عکس بانوان با رعایت حجاب اسلامی باشد.)

5. پرداخت مبلغ 600 گریونا

 

بشرایط ومدارک مربوط به صدورکارت شناسایی ملی بعلت فقدان کارت قبلی :

هموطنانی که کارت شناسایی ملی آنان مفقود شده باشد، می توانند با ارائه مدارک زیر تقاضای صدور کارت مجدد نمایند:

1.تکمیل فرم گزارش مفقود شدن کارت شناسایی ملی

2.  تکمیل فرم درخواست کارت شناسائی ملی

3.اصل شناسنامه جدید بهمراه یک نسخه تصویر صفحه اول وصفحه آخر (درصورت داشتن توضیحات)

4.دو قطعه عکس جدید و مشابه متقاضی در اندازه 4×6 یا 4×3 ، (تمام رخ ، زمینه روشن ، بدون کلاه و عینک و غیر براق(کاغذ ماتکه مشخصات صاحب عکس در پشت آن نوشته شده باشد. عکس بانوان با رعایت حجاب اسلامی باشد.)

5. پرداخت  مبلغ 1200 گریونا

 

جشرایط ومدارک مربوط به صدورکارت شناسایی ملی بعلت مستعمل شدن کارت قبلی:

هموطنان عزیز در صورت مستعمل شدن کارت شناسایی ملی خود، می توانند با ارائه مدارک زیر درخواست صدور کارت مجدد نمایند:

1. تکمیل فرم درخواست صدور کارت شناسایی ملی مجدد به جای کارت شناسایی مستعمل

 2.  تکمیل فرم درخواست کارت شناسائی ملی

3.اصل شناسنامه جدید بهمراه یک نسخه تصویر صفحه اول وصفحه آخر (درصورت داشتن توضیحات)

4.اصل کارت شناسایی ملی مستعمل

5.دو قطعه عکس جدید و مشابه متقاضی در اندازه 4×6 یا 4×3 ، (تمام رخ ، زمینه روشن ، بدون کلاه و عینک و غیر براق(کاغذ مات)که مشخصات صاحب عکس در پشت آن نوشته شده باشد. عکس بانوان با رعایت حجاب اسلامی باشد.)

6.پرداخت مبلغ 600 گریونا

 

توجه:

- در صورت گم شدن شناسنامه و کارت ملی، در خواست کننده باید ابتدا برای صدور شناسنامه المثنی اقدام نماید . پس از دریافت شناسنامه برای صدور کارت ملی المثنی اقدام نماید.

چنانچه در هر مرحله ای از صدور المثنی کارت ملی ، کارت گم شده پیدا شود، درخواست کننده می بایست کارت پیدا شده را سریعا تحویل بخش کنسولی سفارت نماید.