امور کنسولی

پیوندها و نشانی برخی وزارتخانه ها و سازمانها دولتی مرتبط

وزارت امور خارجه : www.mfa.gov.ir

اداره کل امور کنسولی :

نشانی : تهران - خیابان امام خمینی (ره) - ساختمان شماره 3
تلفن : 61153340 - 61153325 نمابر(فاکس) : 66744943
پست الکترونیکی : mailto: consuli@mfa.gov.ir

اداره سجلات و احوال شخصیه :

نشانی : تهران - خیابان امام خمینی (ره) - ساختمان شماره 3
تلفن : 61153308 - 61153347 نمابر(فاکس) : 66744085
پست الکترونیکی :mailto: ed_sejelat@mfa.gov.ir

اداره گذرنامه و روادید :

نشانی : تهران - خیابان امام خمینی (ره) - ساختمان شماره 3
تلفن : 61153130 - 61153034 نمابر(فاکس) : 66747203
پست الکترونیکی : ed_gozarname@mfa.gov.ir

اداره تابعیت و امور پناهندگان :

نشانی : تهران - خیابان امام خمینی (ره) - ساختمان شماره 3
تلفن : 61153028 - 61153195 - 61153175 نمابر(فاکس) : 61153337
پست الکترونیکی : ed_tabeiyat@mfa.gov.ir

اداره کل امور ایرانیان خارج از کشور:

نشانی : تهران - خیابان امام خمینی (ره) - ساختمان شماره 3 غربی
تلفن : 61153244 - 61153243 (009821)نمابر(فاکس) : 66703175

اداره امور اجتماعی :

نشانی : تهران - خیابان امام خمینی (ره) - ساختمان شماره 3
تلفن : 61153062 - 61153362 - 61153067 نمابر(فاکس) : 66703175
پست الکترونیکی : ed_ejtemai@mfa.gov.ir

اداره امور دانشجویی و بورسها :

نشانی : تهران - خیابان امام خمینی (ره) - ساختمان شماره 3
تلفن : 61153326 - 61153073 نمابر(فاکس) : 66727713
پست الکترونیکی : ed_daneshjui@mfa.gov.ir

معاونت وظیفه عمومی تهران :

نشانی : تهران میدان سپاه – معاونت وظیفه عمومی ناجا – اداره کل مشمولان و امور معافیتها – صندوق پستی 313-16415
تلفن : 7510920 - 7510921 - 7510922 - 7510923
نمابر(فاکس) : 7607176 - 767177

 

اداره کل پلیس بین الملل(انترپول ):

نشانی : تهران - میدان ونک – مقابل ساختمان اسکان - خیابان عطارنیشابوری – میدان عطارنیشابوری
تلفن : 2260050 - 2260051
نمابر(فاکس) : 2250715

اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

نشانی : تهران – خیابان حافظ – مقابل دانشگاه امیرکبیر – ابتدای خیابان سمیه
تلفن : 8809014 - 8809015 - 8809016 - 8809017
نمابر(فاکس) : 2365408

اداره امور ایرانیان

نشانی : تهران - خیابان امام خمینی (ره) - ساختمان شماره 3 غربی
تلفن : 61153348 - 61153347 نمابر(فاکس) : 61153330