مراکز آموزشی زبان فارسی دراوکراین

کلیه مراکز آموزشی زبان فارسی در اوکراین:

 

1.دانشگاه ملی تاراس شفچنکو- کی یف

دانشکده زبانشناسی ـ گروه زبان و ادبیات فارسی

سال شروع تدریس ـ 1992

زمان تشکیل گروه: 1995

زمان تشکیل مرکز ایرانشناسی: سال 2002

مسئول گروه ـ خانم دکتر اولنا مازه پوا

آدرس ـ بلوار شفچنکو 14

تلفن ـ (+38)0442393183

 

2.دانشگاه ملی زبانشناسی کیف ـ اینیاز

دپارتمان زبانهای شرق ـ گروه فارسی

سال شروع تدریس ـ 1997

مسئول گروه ـ خانم مارینا اوخریمنکو 

آدرس ـ خیابان کراسنا آرمیسکایا 73

تلفن: ۵۲۸۵۰۹۵ (۰۴۴)   

 

3.انیسیتو زبانهای شرقی (مدرسه شماره یک گیمنازیا)

گروه زبان فارسی- تدریس زبان فارسی به دانش آموزان در کنار سایر دروس

سال شروع تدریس ـ 1997

مسئول گروه  ـ  آقای گنادی پادگورنی

آدرس ـ خیابان لووسکایا 25

تلفن 4502199- +380676629665

 

4. دانشگاه ملی تربیت معلم خارکوف

      گروه فارسی

سال شروع تدریس ـ 1997

سال افتتاح مرکز زبان فارسی: 2003

مسئول گروه ـ  النا زاوگردینا

تلفن ـ 0637116699

 

5. دانشگاه ایوان فرانکو - لووف

گروه زبان و ادبیات فارسی

سال آغاز فعالیت: 1997

مسئول گروه: خانم الها ماکسیمیوا

شماره تماس : 0322394704

6.  مدرسه زبان شناسی ظریفه علیوا ایرپین (مدرسه زبان های شرقی)

گروه زبان فارسی- تدریس زبان فارسی به دانش آموزان در کنار سایر دروس

آدرس: شهر ایرپین- استان کی یف